tel. 535 691 691
e-mail: opinie@op.pl

Mediator sądowy

Na drodze mediacji proponujemy Państwu polubowne rozwiązywanie sporów m.in. w poniższych rodzajach spraw.

Mediacja to „polubowna i pozasądowa metoda rozwiązywania sporów, w której neutralny i bezstronny mediator pomaga stronom we wzajemnej komunikacji, określeniu interesów oraz wypracowaniu obopólnie akceptowalnego porozumienia”.

Mediacja jest pełnoprawną alternatywą dla postępowania sądowego – w żadnym wypadku nie jest od niego „słabsza”, czy też „gorsza”.

Mediacje różnią się od rozstrzygnięć autorytatywnych (w tym sądowych) przede wszystkim tym, że ich celem nie jest ustalenie, kto ma rację, ale wypracowanie rozwiązania jakie zadowala obie strony sporu i na jakie w związku z tym mogą one przystać dobrowolnie.

Mediacja skupia się na poszukiwaniu rozwiązań, możliwych do zastosowania na przyszłość. Nie ma na celu dogłębnego analizowania przeszłości, przepracowywania emocji. Nie jest zatem np. formą terapii rodzinnej

Dlaczego mediacja?

- jest szybka - jej przebieg nie jest uzależniony od przepełnionego terminarza sądowego a jedynie od aktywności i woli stron

- jest skuteczna - przerywa bieg terminów przedawnienia, a zakończona ugodą ma moc równą ugodzie zawartej przed sądem, która z kolei stanowi tytuł wykonawczy
   uprawniający do prowadzenia egzekucji

- jest tania - w porównaniu do kosztów i wydatków sądowych

- jest dyskretna


Biegły sądowy

    W zakresie:
     - budownictwa
     - mykologii budowlanej
     - zarządzania nieruchomościami
     - pośrednictwa w obrocie nieruchomościami