tel. 535 691 691
e-mail: opinie@op.pl

NOWELIZACJA PRAWA BUDOWLANEGO

NOWELIZACJA PRAWA BUDOWLANEGO
UWZGLĘDNIAJĄCA ZMIANY ZWIĄZANE Z WPROWADZENIEM USTAWY KRAJOBRAZOWEJ
AKTUALIZACJA[1]
 
OBSŁUGA TECHNICZNA NIERUCHOMOŚCI,
w tym metody usuwania skutków zawilgoceń i zagrzybień
 
Uczestnicy otrzymają odpowiedź na pytania:   
-      jakie zmiany legalizacyjne wprowadzono i jaki jest ich cel?
-      jaki zakres dokumentacji technicznej obowiązuje właściciela  lub zarządcę obiektu ?
-      jak dokonać oględzin nieruchomości ?
-      jakie mamy rodzaje i zakresy obowiązujących kontroli okresowych i jaki jest ich cel ?
-      jak prowadzić książkę obiektu budowlanego ?
-      jakie czynności należy wykonać celem usunięcia zawilgoceń i zagrzybień w obiekcie ?
 
Program szkolenia:
1.   Ustawa Prawo Budowlane - aktualne przepisy
a) Zakres nowelizacji
-   Ustawa z dnia 20 lutego 2015 r. o zmianie ustawy - Prawo budowlane oraz niektórych innych ustaw
-   Ustawa z dnia 20 marca 2015 r. o zmianie ustawy - Prawo budowlane oraz niektórych innych ustaw
-   Ustawa z dnia 24 kwietnia 2015 r. o zmianie niektórych ustaw w związku ze wzmocnieniem narzędzi ochrony krajobrazu
-   Ustawa z dnia 25 czerwca 2015 r. o zmianie ustawy o wyrobach budowlanych, ustawy – Prawo budowlane  oraz ustawy o zmianie ustawy o wyrobach budowlanych oraz ustawy o systemie oceny zgodności
b) Cele zmian
-   najważniejsze zmiany i ich wpływ na proces inwestycyjny i eksploatacje obiektów
-   ocena skutków nowelizacji
 
2.     Obsługa techniczna nieruchomości - wpływ zmian legislacyjnych na czynności związane z obsługą techniczną nieruchomości
a)    Kontrole stanu technicznego
-   obowiązki związane z utrzymaniem obiektów budowlanych
-   rodzaje kontroli okresowych - zmiany wynikające z nowelizacji Ustawy Prawo budowlane
- sankcje wynikające z niedopełnienia obowiązku wykonania kontroli
- sankcje wynikające z niedopełnienia obowiązku wykonania kontroli
b)    Prowadzenie Książki obiektu budowlanego (KOB)
-   zasady wypełniania książki obiektu budowlanego w praktyce
-   osoby upoważnione do dokonywania wpisów
-   opinie techniczne i ekspertyzy
-   protokoły awarii i katastrof obiektu
-   pozwolenia na zmianę sposobu użytkowania obiektu
c)     Proces inwestycyjno- remontowy
-   termomodernizacja (pozwolenie czy zgłoszenie) - zmiany wynikające z nowelizacji ustawy Prawo budowlane
-   określenie potrzeb w zakresie remontów i konserwacji (przygotowanie planów remontów i możliwości usprawnień obiektu, zasady odbioru robót)
-   zagrożenia dla budynków i materiałów budowlanych
-   usuwanie skutków zawilgoceń i zagrzybień
-   określenie możliwości poprawy efektywności gospodarowania
-   określenie bezpieczeństwa użytkowania
 
Szkolenie prowadzi: mgr inż. Artur Busse - praktyk i wykładowca na studiach podyplomowych i praktykach zawodowych; absolwent uczelni - Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki w Krakowie oraz Wyższej Szkoły Zarządzania Szkoły Wyższej w Warszawie.
Uprawnienia budowlane, uprawnienia mykologiczne, biegły sądowy w zakresie budownictwa i mykologii budowlanej, licencjonowany zarządca nieruchomości i pośrednik w obrocie nieruchomościami.
Mediator sądowy: mediacje gospodarcze, odszkodowawcze.

Informacje organizacyjne
 
 
Adresaci:
Szkolenie skierowane jest do: pracowników urzędów administracji publicznej, zarządców nieruchomości, administratorów, pracowników działów administracyjnych, rzeczoznawców majątkowych, pośredników nieruchomości, członków rad nadzorczych spółdzielni mieszkaniowych, zarządów Wspólnoty Mieszkaniowej, pozostałych osób uczestniczących w procesie budowlanym, przekazaniu i odbiorze
 
Termin szkolenia
Do uzgodnienia
 
Miejsce szkolenia
Centrum szkoleniowe - ul. Towarowa 22, Warszawa
Czas trwania
1 dzień (900÷1600) - 8h wykładowych
 W dniu szkolenia zaplanowane są 3 przerwy kawowe i poczęstunek
 
Koszt szkolenia
490 zł + należny podatek VAT
 
Polityka rabatowa:
Rabat (za przedpłatę):
10% - na 2 tygodnie przed terminem

 
Druga i trzecia zgłoszona osoba z jednej firmy uzyska dodatkowo 10% rabat.
 
Certyfikat
Każdy z uczestników otrzymuje:
-   komplet autorskich materiałów szkoleniowych w wersji elektronicznej
-   imienny certyfikat potwierdzający ukończenie szkolenia
-   indywidualną kartę rabatową upoważniającą do 10% zniżki na wszystkie szkolenia organizowane przez firmę Kancelaria Artur Busse
Zgłoszenia:
 
Aby zgłosić chęć uczestnictwa w szkoleniu prowadzonym przez firmę Kancelaria Artur Busse należy wypełnić formularz zgłoszenia, a następnie odesłać e-mailem na adres: opinie@op.pl
 
Kontakt:
Artur Busse
tel. :       535-691-691
fax.:       228-797-844
e-mail:  opinie@op.pl
Godziny pracy biura:
Poniedziałek  - czwartek 800 - 1600
Piątek             - piątek          800 - 1500
 
Powyższy program dostępny jest również w formie szkolenia zamkniętego.
Zakres poszczególnych bloków tematycznych może być dostosowany do potrzeb zleceniodawcy.
Więcej informacji pod numerem tel.: 535-691-691 lub drogą korespondencyjną po przesłaniu zapytania na adres e-mailowy: opinie@op.pl
 
 
Formularz oraz regulami na stronie www.kancelaria.dk

FORMULARZ ZGŁOSZENIA UCZESTNICTWA
Wypełniony formularz należy przesłać faksem 228-797-844 lub e-mailem: opinie@op.pl
Informacje o szkoleniu:
Nazwa szkolenia
 
Data szkolenia
 
Termin płatności
 
Liczba zgłoszonych uczestników
 
                 
Dane uczestników:
Lp
Imię i nazwisko
E-mail
Telefon kontaktowy
1
 
 
 
2
 
 
 
3
 
 
 
4
 
 
 
5
 
 
 
 
Dane do faktury
Firma / Imię i nazwisko:
 
Adres:
 
NIP:
 
Osoba kontaktowa:
 
tel.:
 
fax.:
 
e-mail:
 
 
Uwagi:
1.     Powyższy formularz stanowi zgłoszenie udziału w szkoleniu.
2.     Na adres mailowy/nr faksu podany przy zgłoszeniu zostanie przesłana faktura proforma, na podstawie której należy dokonać płatności na konto:
KANCELARIA Artur Busse 
ul. Łukowska 3 lok. 49 
04-113 Warszawa 

Nr konta: Bank Millenium S.A. 
27 1160 2202 0000 0000 1120 7116             
3.     Rabaty obowiązują wyłącznie przy wpłatach zgodnych z harmonogramem. Wysokość rabatu uzależniona jest od daty wpływu na konto firmy szkoleniowej. W przypadkach spornych podstawą jest kopia przelewu. Przy zgłoszeniu uczestnika po terminie objętym rabatem za udział w szkoleniu zostanie wystawiona faktura na pełną kwotę (wg cennika).
4.     Akceptacja powyższych warunków i przesłanie podpisanego zgłoszenia są równoważne z upoważnieniem firmy Kancelaria Artur Busse do wystawienia faktury VAT bez składania podpisu osoby zgłaszającej.
W przypadku nie wyrażenia zgody na wystawienie e-faktury, faktura przekazywana jest uczestnikowi
w dniu szkolenia.
5.     Przy wpłacie niezgodnej z harmonogramem zostanie wystawiona faktura korygująca przyznany rabat.
6.     Odwołania uczestnictwa w szkoleniu należy dokonać najpóźniej na 6 dni roboczych przed planowanym terminem szkolenia przesyłając informacje o rezygnacji e-mailem na adres: opinie@op.pl. Po tym terminie Zgłaszający zostanie obciążony pełnymi kosztami szkolenia. Warunki uczestnictwa, w tym rezygnacji w regulaminie na stronie www.kancelaria.dk
7.     Wysłanie zamówienia jest równoznaczne z akceptacją Regulaminu kursów/szkoleń.
 
Wysyłając zgłoszenie wyrażam zgodę, aby dane osobowe podane w formularzu zostały umieszczone w bazie danych firmy Kancelaria Artur Busse i były wykorzystywane w celach marketingowych. Jednocześnie oświadczam, iż wiem o tym, że przysługuje mi prawo wglądu i możliwość poprawienia oraz kasowania moich danych osobowych. (art. 23 ust. 1 pkt 1 i ust 2 oraz art. 24 ustawy z dnia 29.08.1997 o ochronie danych osobowych Dz. U. Nr 133 poz. 883). Wyrażam również zgodę na wysyłanie korespondencji mailowej, zgodnie z Ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 roku - Dz. U Nr 144, poz.1204.
Oświadczam, że zapoznałem się z regulaminem uczestnictwa w kursie / szkoleniu
 
 
................................................... 
(podpis osoby upoważnionej i pieczęć Zamawiającego)
 
 


[1] Obejmuje nowelizacje ujęte w punkcie 1a