tel. 535 691 691
e-mail: opinie@op.pl

Regulamin kursu / szkolenia

Regulamin kursu / szkolenia

     1.     W kursie/szkoleniu organizowanym przez firmę Kancelaria Artur Busse może uczestniczyć osoba, wpisana w formularzu zgłoszeniowym przesłanym do biura Organizatora

     2.     Przedstawiciel Organizatora skontaktuje się niezwłocznie, lecz nie później niż 3. dni roboczych z osobą wskazaną jako „osoba kontaktowa” celem potwierdzenie przyjęcia zgłoszenia i wpisania na listę uczestników kursu/szkolenia.

     3.     Szkolenia odbywają się w miejscach wskazanych przez Organizatora.

     4.     Zamiast zgłoszonej osoby, w zajęciach może wziąć udział inny pracownik firmy (po wcześniejszym poinformowaniu Organizatora).

     5.     Cena szkolenia wskazana w formularzu jest wartością netto. Do w/w kwoty należy doliczyć należny podatek VAT.

     6.     W cenę szkolenia wliczone są: udział w zajęciach, autorskie materiały szkoleniowe, przerwy kawowe oraz certyfikat potwierdzający uczestnictwo.

     7.     Odwołania uczestnictwa w szkoleniu należy dokonać najpóźniej na 6 dni roboczych przed planowanym terminem kursu/szkolenia do godz. 1400. Po tym terminie Zgłaszający zostanie obciążony pełnymi kosztami szkolenia.

     8.     Rezygnację z udziału w szkoleniu należy przesłać e-mailem, faksem lub listem poleconym za potwierdzeniem odbioru na adres Organizatora.

     9.     W przypadku rezygnacji z kursu/szkolenia w okresie krótszym niż 7 dni roboczych przed terminem szkolenia, Zleceniodawca wyraża zgodę na obciążenie przez Organizatora kosztami manipulacyjnymi w wysokości udzielonego rabatu.

   10.   Wysokość rabatu uzależniona jest od daty wpływu na konto Organizatora.
W przypadku nie dotrzymania terminów wpłat, Organizator ma prawo skorygować fakturę o naliczone rabaty. W przypadkach spornych podstawą jest potwierdzona kopia przelewu.

   11.   Akceptacja powyższych warunków i przesłanie podpisanego zgłoszenia są równoważne z upoważnieniem firmy Kancelaria Artur Busse do wystawienia faktury VAT bez składania podpisu osoby zgłaszającej. W przypadku nie wyrażenia zgody na wystawienie e-faktury, faktura przekazywana jest uczestnikowi w dniu szkolenia.

   12.   W przypadku przesunięcia terminu szkolenia dokonana wcześniej wpłata zostanie zaliczona na następny termin.

   13.   Zgłaszający przyjmuje do wiadomości, że środki wpłacone na szkolenie podlegają zwrotowi wyłącznie w przypadku ewidentnej winy organizatora. Również tylko w tej sytuacji nieobecny uczestnik nie będzie obciążony kosztem szkolenia.

   14.   Kancelaria Artur Busse zastrzega sobie prawo do odwołania szkolenia w przypadkach losowych i niezależnych od Organizatora oraz w przypadku nie zebrania się odpowiednio licznej grupy. W takim przypadku wpłacone pieniądze zostają w całości zwrócone (do 21 dni od podjęcia decyzji o zwrocie) lub osoba zgłoszona na szkolenie zostaje przepisana na kolejny termin. Organizator
w przypadku zaistnienia takiej sytuacji dochowa starań celem powiadomienia uczestników o zaistniałym wydarzeniu poprzez przesłanie e-maila lub kontakt telefoniczny na wskazany uprzednio numer telefonu kontaktowego.

   15.   Nieodwołanie zgłoszenia i niewzięcie udziału w zajęciach powoduje obciążenie pełnymi kosztami udziału.

   16.   Niedokonanie wpłaty nie jest jednoznaczne z rezygnacją z udziału.

   17.   Przesłanie formularza zgłoszenia oznacza wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych w celach organizacyjnych i marketingowych przez Kancelaria Artur Busse. Jest ono równoznaczne z akceptacją prawa do wglądu i możliwości poprawienia oraz usunięcia danych osobowych. (art. 23 ust. 1 pkt 1 i ust 2 oraz art. 24 ustawy z dnia 29.08.1997 o ochronie danych osobowych Dz. U. Nr 133 poz. 883 ze zm.) oraz  wyrażeniem zgody na wysyłanie korespondencji mailowej, zgodnie z Ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 roku – Dz. U Nr 144, poz.1204 ze zm.

   18.   Wszelkie uwagi i niejasności prosimy zgłaszać zaraz po ich wystąpieniu, nie czekając na zakończenie szkolenia.

   19.   Wysłanie formularza zgłoszenia uczestnictwa jest równoznaczne z akceptacją regulaminu kursów / szkoleń. 


Załączniki